fractal

GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ/GDPR

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Vállalkozó megnevezése: Dolja-Team Kft.
Adószám: 23345522141
Székhely: 1039 Budapest, Margitliget u. 2. 13/143.
Weblap: https://dolja.hu
Kapcsolattartás:
Tel.: +36204674442
Viber: +36204674442
Facebook: http://www.facebook.com/
E-mail: dolja.team@gmail.com (hivatalos ügyben)
Adatkezelő: Takács Éva, cégtulajdonos

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek:
amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti. Adatfeldolgozás: külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik. Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre adattovábbítás.

1. Adakezelési célok Tanácsadás, Arc- és testkezelés, masszázs, egyéb szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához a) Az Ön személyes adatának használata – név, lakcím (adószám biz. esetben) – ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. b) Nevére, telefonszámára és email címére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a neve, telefonszáma, email címe megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást csak személyes megjelenéssel tudja igénybevenni, amennyiben van aktuálisan szabad kapacitás a szolgáltatás teljesítésére.

3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás
a) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább öt évig őrizzük meg a székhelyünkön; adattovábbítás a könyvelés és NAV felé történik, amennyiben a kliens számlát kap.
b) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (név, telefonszám, esetleg email cím), amit a Kft. a naptárban rögzít és a kezelő kézi telefonkönyvében vezet – ami mindig a cég tulajdonában marad – az utolsó találkozást követően öt év múlva töröljük / megsemmisítjük, illetve kérésre azonnal törlésre kerül. Adattovábbítás nem történik.
c) A kezelésekhez/tanácsadásokhoz/szerződésekhez szükséges ún. kezelőlapon/titoktartási szerződésen szereplő csak az egyénre vonatkozó információk kizárólag a Kft. birtokában maradnak, a székhelyen tárolva, és az ügyfelen, a kezelőn kívül hamadik személy ezen infromációkhoz nem férhet hozzá, ezek szigorúan bizalmasak, és melyeket szintén öt év után megsemmísitünk.
d) A feliratkozáshoz is csak nevet és e-mailcímet kérünk, ezeket az adatokat is az igénybe vett hírlevélküldő rendszer biztonságosan kezeli, harmadik félnek át nem adja.
Amennyiben a felirtozó nem kíván több hírlevelet kapni, azonnali leiratkozását jelezve ez megtörténik, és a rendszer adatbázisából is törtlődik.
e) A Facebook-on, Viber-en közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.

4. A tárhelyüzemeltető neve, az üzemeltető elérhetőségei:
info@domain-tarhely.net Hechtl Gábor ügyfélmenedzser
sales@domain-tarhely.net, ugyfelszolgalat@szerverzum.hu

5. A hírlevélküldő rendszer neve, elérhetőségei:
Csepregi Balázs SalesAutopilot
csepregi.balazs@salesautopilot.hu

6. Érintett jogok (Ön jogai)
a) hozzáférés az Önre vonatkozó, általam kezelt adatokhoz; élhet adathordozási jogával
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

7. Jogorvoslati tájékoztatás Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

A vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásunkat, mint adatkezelőt.
A vállalkozás a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatás megfelelő elvégzése miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi vagy bizalmas információt. Ezen információkat más személy nem ismerheti meg és csak a szükséges ideig is tárolunk bármilyen egészségügyi vagy bizalmas adatot. A tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen közlemény tartalmát.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (név, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni. A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.